Forsiden

> live > DIREKTE FRA ARENDALSUKA 2018

[NETTKRINGKASTING]  Oslo Business Memos nettkringkastingsteam var på plass under Arendalsuka 2018.  Denne gangen formidlet vi 20 møter i løpet av fire dager, med spennende debatter om viktige samfunnstemaer.  Se strømmene her.

 • ETIKKDEBATTEN: ALT ER MULIG, HVOR GÅR GRENSEN?
 

Genredigering, førerløse biler, kunstig intelligens og andre fantastiske innovasjoner gir oss nærmest ubegrensede muligheter - og vanskelige etiske og juridiske dilemmaer. Hva slags mennesker vil vi utvikle? Hvor går grensene? Hvem har ansvar når en førerløs bil gjør skade? Kan kunstig intelligens erstatte menneskelig erfaring? Ønsker vi det? Hvordan skal vi som brukere, selskaper, nasjoner og samfunn forholde oss til dette?

———————

 • PODKASTEN RADIUM: DEBATT OM HELSEDEBATTEN
 

Debatten om helsepolitikken i 2018 har tittelen "Frisk for enhver pris" og den vil ta for seg prispoltikk på helsetjenenester. Vi tar debatten om denne helsedebatten videre i vår live innspilling av podkasten Radium som vi arrangerer i samarbeid med Kreftforeningen. 

 

———————

 • HELSEDATA- MIRAKELKUR MED BIVIRKNING?
 

Å realisere gevinstene i helsedata er viktig og det haster. Men har denne utnyttelsen en pris? Hvem tar eventuelt kostanden for dette? Hvordan kan vi sikre at tilliten bevares og dataene bidrar til positiv utvikling?

———————

 • SEX UTEN BESVÆR
 

Hvorfor velger ikke unge kvinner langtidsvirkende prevensjon?

———————

 • SKATTEDEBATTEN: RETT SKATT I EN DIGITAL TIDSALDER
 

EU, OECD og en rekke land lager en rekke nye regler for beskatning av grensekryssende digitale tjenester, tjenester som er under stadig endring og utvikling. Hvor går denne utviklingen og hvordan bør den beskattes? Skal hvert land ha sine regler og bør selskaper i det hele tatt beskattes? Dette er spørsmål som blir stilt når KPMG inviterer til skattedebatten.

———————

 • OMSKJÆRING AV GUTTER: BRUDD PÅ BARNEKONVENSJONEN?
 

Foredrag om omskjæring av gutter og barns rettigheter, av Mats Liland, leder i nettverket Stopp Omskjæring. Møtet er i samarbeid med Stiftelsen Født Fri. 

———————

 • FORBRUKERMAKT I STRØMMARKEDET
 

Ifølge myndighetene er kapasiteten i strømnettet i ferd med å sprenges. Mange peker på husholdningenes anskaffelse av induksjonstopper og elbiler som en utløsende årsak til dette. Men er det slik det henger sammen? Eller kan det hende at husholdningene faktisk kan være løsningen på - og ikke årsaken til - nettutfordringene?

———————

 • DEBATT OM SPILLPOLITIKK
 

Skal Norge gjør som sine naboland, eller er dagens ordning for pengespill god nok? Menon har utarbeidet en rapport om det norske spillmarkedet som presenteres for første gang under Arendalsuka. Rapporten beskriver samfunnets nytte og kostnader av å innføre en lisensordning for pengespill i istedenfor dagens enerettsmodell. For første gang presenteres også markedsanslag basert på innrapporterte tall fra alle de største spillselskapene som opererer i Norge.

———————

 • INNOVASJONSDEBATTEN – SLIK SKAL NORGE AS HOLDE HODET OVER VANN MED EN INNOVASJONSTAKT PÅ HØYGIR
 

Offentlige aktører må ha høy omstillingsevne og være med i det digitale kappløpet, ellers faller vi av lasset. For at dette skal bli mulig, er det offentlige avhengig av et nært samarbeid med private aktører. Hva er rett balanse og hvordan skal disse partene støtte hverandre best mulig? Hvordan sikrer vi god innovasjon i offentlig sektor? Dette er tema når Bouvet inviterer til innovasjonsdebatten.

———————

 • HELSETEKNOLOGI OG PRIVATE HELSEAKTØRER – ET NØDVENDIG ONDE ELLER EN VELSIGNELSE FRA OVEN?
 

Hvordan skal vi sikre et økosystem som sørger for en helsesektor som er rustet for fremtiden? Mulighetene er mange, men det gjelder også fallgruvene.  KPMG presenterte fersk innsikt, og inviterte til diskusjon i jakt på løsninger.

———————

 • SLIK SKAL BYENE REDDE VERDEN PÅ 45 MINUTTER
 

Kontraster, konflikter, og kunnskap. Byene har det, og de trenger det for å utvikle seg. I lynforedrag deler foredragsholderne sine løsninger for hvordan det kan skapes tette, grønne og produktive byer som samtidig er rimelige og gode å bo i.

———————

 • PODKASTEN RADIUM: HELSENÆRING I NORGE - HVORFOR IKKE BARE TA SATS?
 

Hvorfor ikke bare satse slik vi gjorde med oljen på 1970-tallet og ta en ledende posisjon innen helsedata, kreft, neurologiske sykdommer og andre områder der vi er i verdenstoppen?  Fra Mør Biffhus ble utgave 51 av Podkasten Radium laget på direkten, denne gang også strømmet over twitter/periscope.

 

———————

 • HVORDAN SENKE TERSKELEN FOR Å BLI BOLIGEIER?
 

Hvilke politiske grep må til for å bevare den norske boligmodellen? Trenger vi en reform av norsk boligbeskatning som både tar hensyn til finansiell stabilitet, fordeling og eierlinjen? Hva kan gjøres for å tilrettelegge for enda raskere, billigere og bedre boligbygging? Hvilken rolle skal Husbanken spille for fremtidens boligmodell? Og: Trenger vi en tredje offentlig boligsektor i Norge ala våre naboland?

———————

 • DERFOR FÅR STORBYENE 66 MILLIARDER TIL FOR Å VOKSE

Norske byer vokser. Samtidig må veksten i persontransporten stoppe. Regjeringen har derfor nylig lagt 66 friske milliarder kroner på bordet for å sikre nullvekstmålet. Nå starter kampen om byvekst-milliardene blant Norges ni største byområder.

 • IVARETAR LANGTIDSPLANEN FORSVARETS BEHOV?
 

Tross store investeringer er det mange kritiske røster til hvor robust forsvar Norge har.  Spørsmålet er om dagens langtidsplan løser oppdraget.  Klarer en å fylle forsvaret med riktig kompetanse også i fremtiden? Forsvarsminister Frank Bakke Jensen, Liv Signe Navarsete (Sp) og  Anniken Huitfeldt debatterer, ledet av Terje Svabø. Strømmes av OBM Nettkringkasting.

 • FOREBYGGING ER POLITIETS PRIMÆRSTRATEGI
 • VIRKER SAMARBEIDET MOT A-KRIM?
 

Tidligere lensmann Bjørn Håvard Olsen er politikontakt i fem Telemark-kommuner. Han vil sammen med avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet drøfte om politikontaktrollen er tilstrekkelig for å skape trygghet der lensmannskontoret er lagt ned. Debattleder er Terje Svabø. Strømmes av OBM Nettkringkasting.

Er samarbeidet mot arbeidsmakedskriminalitet hensiktsmessig tiltak? Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet, avdelingsdirektør Erik Nilsen i Skattedirektoratet og Økokrim-sjef Trond Schea innleder, og etterpå blir det debatt med stortingsrepresentantene Guro Angell Gimse (H) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Debattleder: Terje Svabø. Strømmes av OBM Nettkringkasting.

 • KAN GRENLAND OPPNÅ NULLUTSLIPP?

Grenland har som landets største industriregion også tatt mål av seg å bli den første industriregionen i landet med nullutslipp. Hvordan skal de få det til?  Irene Siljan Vestby er leder for industrinettverkene i Telemark, og hun har invitert miljørådgiver Bård Bergfald, Magnar Bakke i Ineos og Noretyl, Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri, Kåre Gunnar Fløystad i Zero og Terje Lien Aasland fra Arbeiderpartiet.  De skal innlede om og diskutere utfordringer, løsninger og visjoner. Debattleder er Oddvar Stenstrøm. Strømmes av OBM Nettkringkasting.

 • POLITISK ANSVARSFRASKRIVELSE?
 

Er avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen bare en gedigen politisk ansvarsfraskrivelse? Spørsmålene er mange, og hovedspørsmålet er om det hadde blitt en mer målrettet innsparing og effektivisering med bedre resultater om politikerne i større grad bestemte hvor kuttene skulle tas. Stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim (H), medlem av finanskomiteen, stortingsrepresentant Lise Christoffersen (A), medlem av arbeids- og sosialkomiteen vil drøfte dette med forbundsleder Hans Erik Skjæggerud i Parat. Ordstyrer er Terje Svabø. Strømmes av OBM Nettkringkasting.