Forsiden

Oslo ber om ekstraordinær redningsaksjon for kommuneøkonomien

En egen milliardpakke må til for å berge Oslo kommune med over 51 000 ansatte gjennom koronakrisen.  Sammen med finansbyråd Einar Wilhelmsen har byrådsleder Raymond Johansen sendt bønn om en storstilt økonomisk redningsaksjon for hele kommunesektoren til finansminister Jan Tore Sanner.

Kommunen er hovedstadens største arbeidsgiver, og en av de absolutt største bedriftene i landet. Kommunes har gitt et kortfattet brev til finansministeren gitt klart uttrykk for sine  forventninger til regjeringen i forbindelse med koronakrisen.

– Oslo har iverksatt kraftfulle tiltak for å begrense smitten. Tiltakene for å bekjempe korona-utbruddet har både direkte og indirekte påvirkning på kommunens utgifter og inntekter, skriver byrådstoppene til finansminister Jan Tore Sanner.

I brevet vises det til at korona- utbruddet fører til store og ekstraordinære utgifter i kommunesektoren knyttet til helseutgifter, smittevern, beredskap, økning i sosialhjelpsutgifter osv. Permitteringer og økt arbeidsledighet vil gi reduserte skatteinntekter. I tillegg uteblir brukerbetalinger og kollektivinntekter som følge av samfunnets nedstengning.

  • INGEN PERMITTERTE

Oslo kommune har besluttet ikke å permittere kommunalt ansatte blant annet fordi dette vil velte kostnader over fra kommunen til staten, og vil belaste et hardt presset NAV-system unødig. Dette er også i tråd med ønsker fra Stortinget. Det er avgjørende nå å holde flest mulig samfunnstjenester i gang. Dette gjelder både tjenester innenfor helse, omsorg og sosialhjelp, kollektivtransport, og tekniske tjenester som renovasjon, vann og avløp.

  • STOR INNKJØPER

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere, og en stor innkjøper av tjenester og varer fra næringslivet. For opprettholdelse av kommunens drift og kommunenes etterspørsel i næringslivet og varehandelen er det avgjørende at kommunesektoren nå får garantier for at bortfall av inntekter og merkostnader vil bli kompensert. Dette er nødvendig for å sikre at kommunene ikke reduserer sin etterspørsel og forsterker utfordringene næringslivet står overfor.

  • UBYRÅKRATISK HJELP

Å sikre kommunenes økonomi er også avgjørende for kommunenes evne til å fortsette å kunne gi et godt tjenestetilbud til innbyggerne også etter at den akutte krisen er over. Kompensasjonsordninger til kommunesektoren bør innrettes på en så enkel og ubyråkratisk måte som mulig. Staten har tidligere kompensert kommunesektoren for skattesvikt, og under finanskrisen fikk kommunesektoren en vedlikeholdspakke for å stimulere sysselsettingen i norsk økonomi.

Dette er eksempler på hvordan staten på en rask og effektiv måte kan sikre økonomien og tjenestetilbudet i kommunesektoren, og bruke kommunene til å opprettholde aktiviteten i norsk økonomi.

d
Oslo kommune forventer nå tydelige signaler på hvordan regjeringen vil bidra på 3 konkrete områder:

  • Kompensasjon for merkostnader som følge av korona-utbruddet i alle sektorer:

Korona- utbruddet fører til ekstraordinære utgifter i kommunesektoren knyttet til helseutgifter, smittevern, beredskap, økning i sosialhjelpsutgifter osv. Kommunen forventer også økte pensjonskostnader på flere hundre mill. årlig fra 2021 som følge av sterkt børsfall i kjølvannet av koronakrisen. Hvor store denne type utgifter blir er vanskelig å fastslå nå. Regjeringen har allerede varslet økt rammetilskudd og skjønnsmidler til kommunene som følge av korona-utbruddet, men det vil antageligvis være behov for langt større bevilgninger for å dekke opp de enorme kostnadene som kommunesektoren har fått som følge av krisen. Det er svært viktig at staten stiller opp med tilstrekkelig kompensasjon i form av skjønnsmidler eller andre typer bevilgninger slik at kommunene ikke må bære dette alene, eller ikke har råd til å sette i gang helt nødvendige tiltak.

  • Kompensasjon for skattesvikt:

I en flertallsmerknad i Stortinget står det at staten må kompensere kommunene for «urimelige virkninger» knyttet til bortfall av skatteinntekter. Dette kan bety at kommunen ikke vil få full kompensasjon. Dette er i så fall meget uheldig ettersom sviktende skatteinntekt vil ha betydelige negative konsekvenser for kommunens økonomi. Skattesvikt i kommunene vil i første omgang skyldes reduserte innbetalinger fordi mange vil gå ned i inntekt. Avhengig av hvor lenge korona-situasjonen varer kan det bety flere hundre millioner kroner for Oslo per måned. I tillegg vil inntekter knyttet til kapitalinntekter og formuesskatt reduseres betraktelig. Skatteinntekter knyttet til aksjeutbytte og nettogevinst ved salg av aksjer ventes å bli betydelig redusert, og deler av effekten vil komme i 2021 og senere.

  • Kompensasjon for bortfall av brukerbetaling mm.

Når kommunale publikumsinstitusjoner som svømmehaller, museer, kollektivtransport, skole og barnehage stenger lider kommunen under bortfall av brukerbetaling. Oslo kommune merker også en sterk nedgang i bompasseringer og en nedgang i inntekter herfra. Bortfall av kollektivinntekter og bompenger utgjør flere hundre millioner kroner i tapte inntekter per måned. Det er kun på barnehage og AKS det er kommet direkte signaler fra staten om kompensasjon for bortfall av brukerbetaling. Det forventes at staten gir kommunene kompensasjon for bortfall av kollektivinntekter og annen brukerbetaling. Det bør også lages en ordning for å kompensere for bortfall av bompengeinntekter slik at store kollektivutbyggingsprosjekter ikke stanser opp.
Det haster med å få klare signaler fra regjering og Storting om at kommunesektoren vil bli kompensert for merkostnader og bortfall av inntekter på alle sektorer. Dersom slike signaler ikke kommer raskt risikerer man at kommunal sektor blir nødt til å kutte ned på all aktivitet som ikke er samfunnskritisk for å sikre kommuneøkonomien. Det vil etter vår vurdering ikke være en god løsning hverken for de ansatte i kommunal sektor, innbyggerne eller næringslivet.
Vi ser fram til tydelige signaler fra regjeringen i tiden framover.
Med vennlig hilsen
Raymond Johansen byrådsleder Einar Wilhelmsen byråd for finans
Kopi: Kommunal- og moderniseringsministeren