Forsiden

>>BYGGESKANDALEN

Byggearbeid

Iscogroup er hyret for å finnet Stortingets nye sjef.  Spørsmålet er hvem som vil ta på seg en slik uriasjobb. 

  • Dette er ordlyden i meldingen fra stortingspresident Olemic Thommessen torsdag 15. februar 2018:

>Økt kostnadsramme for Stortingets byggeprosjekt

En ny grundig gjennomgang viser at Stortingets byggeprosjekt nå er beregnet å ha en ny kostnadsramme på 2,3 mrd. kroner. Hovedårsaken er betydelig økning i kostnader knyttet til prosjektering, noe som har ført til endrings- og tilleggsarbeider utover det som var kjent fra før. 

Presidentskapet ble  i dag, 15. februar, orientert om situasjonen og bakgrunnen for økningen.

  • Den største enkeltposten i denne kostnadsøkningen er honoraret til prosjekteringsselskapet Multiconsult. Dette øker med 95 mill. kr i forhold til det som lå inne i rammen på 1,8 mrd. kroner.

Den klart viktigste årsaken til kostnadsøkningen er mangler i prosjekteringsarbeidet, som har ført til at betydelige endrings- og tilleggsarbeider er blitt nødvendig. Dette betyr at tegninger og beskrivelser som ligger til grunn for kontrakten med entreprenør er mangelfulle eller ikke gjennomførbare. Dette har vært et vedvarende problem – helt frem til i dag.

  • Dette er grunnen til at Stortinget har saksøkt Multiconsult med krav om erstatning og prisavslag på 125 millioner kroner. Det vil nå bli vurdert en betydelig økning av kravet i den saken.

>Grundig gjennomgang

Utover høsten ble det klart at prosjektet hadde en anstrengt økonomi. En grundig gjennomgang av kalkylen til byggeprosjektet og en ny usikkerhetsanalyse ble gjennomført i januar og februar i år. Den viser altså at sluttsummen for prosjektet kan komme på 2,3 mrd. kroner. Fra før er prosjektet beregnet å koste 1,8 mrd. kroner.

Stortinget som byggherre har ikke kommet med endringer av vesentlig betydning i løpet av byggeperioden.

Stortinget vurderer ulike tiltak for å følge opp den alvorlige situasjonen. Stortinget vil blant annet kreve tilsyn med Multiconsult for å sikre tilstrekkelig kvalitet og forutsigbarhet i deres gjenstående prosjekteringsarbeid. Stortinget vil ytterligere styrke egen prosjektorganisasjon.

Presidentskapet vil nå på bakgrunn av dette fremme en egen budsjettproposisjon til Stortinget i løpet av mars.

>Rapport fra arbeidsgruppe

I juni 2017 nedsatte presidentskapet en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å foreslå hvordan byggeprosjekter på Stortinget bør organiseres i fremtiden. Bakgrunnen var Riksrevisjonens rapport, som ble overlevert Stortinget tidligere i 2017.

Presidentskapet har i dag startet sin behandling av rapporten, som beskriver flere konkrete forslag. Det foreslås blant annet at Stortinget skal benytte Statsbygg som byggherre i større framtidige byggeprosjekter, noe presidentskapet fremhevet ved den foreløpige behandlingen av saken i dag.

>Direktøren fratrer

Etter dagens møte i presidentskapet har Stortingets direktør Ida Børresen meddelt at hun har stilt sin stilling til disposisjon, noe presidentskapet tar til etterretning og godtar. Direktøren har tatt ansvar for at presidentskapet ikke tidsnok har fått informasjon om den alvorlige situasjonen for byggeprosjektet.

>I møtet med pressen torsdag 15. februer 2018 kom Ida Børresen med følgende uttalelse:

"Jeg har i dag informert presidentskapet om den alvorlige situasjonen som Stortingets byggeprosjekt er kommet opp i. Etter en gjennomgang av det totale kostnadsbildet i prosjektet er det kommet frem at prosjektet vil kunne komme til å trenge opp mot 500 mill kr til for å kunne fullføres. Dette bilde har ikke blitt klart for meg og administrasjonen før siste uke. Vi har vært klar over at prosjektets økonomi har vært presset. Dette gikk bl a frem da Stortinget behandlet Riksrevisjonens rapport om byggesaken i juni 2017 og som følge av det iverksatte vi flere kostnadsreduserende tiltak.

  • Før jul varslet vi presidentskapet om at vi trolig ville gå ut over kostnadsrammen på 1,8 mrd. og ha behov for en tilleggsbevilgning. På dette tidspunktet var vi ikke kjent med at beløpet kunne bli så betydelig.

Som Stortingets direktør har jeg det overordnede ansvaret for administrasjonen og herunder også byggeprosjektet. Det er mitt ansvar at presidentskapet ikke tidsnok har fått informasjon om den alvorlige situasjonen. På den bakgrunn har jeg valgt å meddele presidentskapet at jeg trekker meg fra min stilling som Stortingets direktør.

  • Stortingets byggeprosjekt har vært og er et svært krevende og komplisert prosjekt. Det har tatt store deler av min arbeidstid i mange år. Det grunnleggende problemet i prosjektet, som har fulgt oss gjennom hele byggeperioden, er det mangelfulle entreprisegrunnlaget som ble utarbeidet av Multiconsult og Multiconsults manglende evne til å levere på tid og kvalitet gjennom hele prosjektperioden. Det tar jeg ikke ansvar for."

>Multiconsult avviser Stortingets tall

Etter den nye bredsiden fra presidentskapet og den avgåtte stortingsdirektøren, gikk børsnoterte Multiconsult ut med kommentarer til NTB:

Kommunikasjonsleder Gaute Christensen i Multiconsult avviser tallene fra Stortinget.
– Tallene og påstandene fra Stortinget om Multiconsult savner rot i virkeligheten, sier han.
– Vi kjenner oss ikke igjen i tallene i det hele tatt. Summen som er nevnt, 95 millioner kroner, er betraktelig mye høyere enn det økte honorarkravet fra oss. Kostnadsestimatet øker nå med 500 millioner kroner. Vårt bidrag til det er en brøkdel, sier Christensen til NTB.
Han vil ikke si noe om nøyaktige summer.
– De tallene går vi ikke ut med, men vi er langt under de 95 millioner kronene som Børresen nevner, sier Christensen.

> Jakter på ny direktør for Stortinget

Straks Ida Børresen hadde lest opp sitt avskjedsnotat, ble stillingen hennes utlyst.  Her er deler av utlysningsteksten.   Hodejegerfirmaet Iscogroup er engasjert til å finne den nye direktøren:

"Stillingen som direktør og leder av Stortingets administrasjon er ledig fra 1. mai 2018. Direktøren har en viktig rolle som støtte for landets nasjonalforsamling, med utfordrende og spennende oppgaver i møtet mellom politikk og administrasjon i et mangfoldig og faglig kompetent miljø.
Direktøren leder Stortingets administrasjon, som per i dag omfatter følgende avdelinger: IT-avdelingen, eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen, forvaltningsavdelingen, kommunikasjonsavdelingen, kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen, internasjonal avdeling og konstitusjonell avdeling. 
Direktøren er sekretær for Stortingets presidentskap og bistår ved forberedelse, gjennomføring og oppfølging av Stortingets møter og parlamentariske arbeid for øvrig.
Direktøren må kunne kombinere høy servicegrad overfor Stortingets parlamentariske virksomhet med profesjonell og moderne virksomhetsledelse. Det forutsettes forståelse for parlamentarisk arbeid og politiske prosesser. Det kreves høyere utdanning, relevant ledererfaring og svært gode lederegenskaper. 
Aktuelle kandidater må kjenne de konstitusjonelle rammer som gjelder for Stortingets virksomhet, herunder forholdet mellom Stortinget og regjeringen. Det er en fordel med erfaring fra offentlig virksomhet. 
Vi søker en leder som kommuniserer og samarbeider godt, er engasjert og tillitsskapende. Den som ansettes må være løsningsorientert, ha dokumentert gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet. Foruten god rolleforståelse og en utpreget serviceholdning, forutsettes stor bevissthet om integritet og omdømme."