Forsiden

Innovasjon Norge
Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Se annonsen i magasin her!

Som en global organisasjon er vi representert i flere enn tretti land. I land der vi ikke er representert med eget kontor, drar vi veksel på større internasjonale nettverk gjennom Norges ambassader. I tillegg er vi representert i alle norske fylker.  

Nærings- og fiskeridepartementet er hovedeier med 51 prosent. Fylkeskommunene eier 49 prosent. Vi forvalter i tillegg midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Utenriksdepartementet og fylkesmennene. Innovasjon Norge forvaltes av et hovedstyre og ledes av administrerende direktør, Anita Krohn Traaseth.

Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og ulike regioners næringsmessige muligheter.

Vårt formål er å realisere økt verdiskaping i norsk næringsliv. Skal vi lykkes, må bedriftene oppleve at vi er relevante.  Varige konkurransefortrinn skapes når bedriften er økonomisk bærekraftig og samtidig tar ansvar for virksomhetens påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

Visjon og strategi

Mange arbeidsområder – helhetlig tilnærming
Innovasjon Norge har et bredt arbeidsfelt. Til daglig jobber vi med en rekke forskjellige oppgaver, initiativer, programmer, tiltak og arrangementer. Til sammen danner dette en helhet. Det dreier seg om å gjøre norsk næringsliv bedre.

  • Entreprenørskap: sikre at nye bedrifter kan overleve og utvikle seg
  • Vekst i bedrifter: bidra til at  bedriftene kan vokse og bli konkurransedyktige
  • Innovasjonsmiljøer: bidra til økt verdiskaping og konkurransekraft ved å skape gode miljøer for innovasjon.

Disse tre arbeidsområdene er delvis overlappende. Innenfor alle de tre arbeidsområdene skal vi tenke internasjonalisering, og vi skal legge spesiell vekt på den ressurs kvinner og unge representerer. 

Syv sektorer skal prioriteres
Disse sektorene er valgt ut fra en overordnet vurdering av samfunnets framtidige behov eller norsk næringslivs naturlige fortrinn. Sektorene prioriteres forskjellig i de ulike delene av landet. Innovasjon Norge skal ha den kunnskapen som er nødvendig for å vurdere hvilke muligheter de ulike sektorer har lokalt og nasjonalt.